Menu
Your Cart
Uutuudet ja tarjoukset ensimmäisenä Facebook ja Instragram sivuillamme. Ota seurantaan!

Tietosuoja ja evästeet

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä henkilötietolain (10 § ja 24 §) sekä EU:n yleisentietosuoja-asetuksen (GDPR 679/2016) mukaisessa tietosuojaselosteessa kerromme,minkälaisia henkilö- ja muita tunnistetietoja voimme kerätä ja säilyttääottaessanne yhteyttä verkkosivujemme kautta tai muutoin asioidessanne yrityksemmekanssa. Käyttämällä palveluamme hyväksytte tietojenne käsittelyn tämäntietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää palveluiden tailainsäädännön muuttumisen seurauksena. Yrityksemme sitoutuu esittämään internetissä tai muutoin mahdollisesti päivittämänsä tietosuojaselosteentuoreimman version. Verkkosivujen tai sen liitännäisten jatkuvalla käytöllä hyväksytte mahdollisesti päivitetyn tietosuojaselosteen ehtoineen.

1. Rekisterinpitäjä:

Brandox Group Oy
Toinen linja 27
00530 Helsinki

2. Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:
Timo Palmroos
timo@seurashop.fi
094580393

3. Rekisterin nimi

Seurashop.fi asiakas-, markkinointi-, sidosryhmä- rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 679/2016 mukainenoikeusperuste henkilötietojen käsittelylle perustuu henkilön suostumukseen,sopimukseen, lakiin, julkisen tehtävän hoitamiseen (esimerkiksi palkkahallinto,verotus) sekä rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (kuten esimerkiksi asiakas-tai työsuhde).

Käsittelyn tarkoituksena on henkilötietolakia noudattaenasiakassuhteen hoitaminen sekä kehittäminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjänoikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainenhenkilö-, yritys- tai muiden tarkoitusta palvelevien tunnistetietojen käsittelyverkkopalveluihin, rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden mainontaansekä laskuttamiseen, luovuttamatta henkilötietoja kolmannelle ulkopuoliselletaholle.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa lakisääteistenvelvollisuuksiensa täyttämiseksi tai oikeutettuun etuunsa perustuen rekisterintai sen osan tietoja henkilötietojen käsittelijälle, jolloin varmistetaan ainarekisterin käyttäjän käyttävän ko. tietoja ainoastaan toimeksiantoa koskevanasiakokonaisuuden täyttämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö ja käsittelijä

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista,henkilöistä tai toimittajista:
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio ja asema, organisaationosoitetiedot, henkilö- tai Y-tunnus.Asiakastietoihin on pääsy vain Seurashop.fi omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri muodostetaan rekisterinpitäjän asiakas- jatoimittajatietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internet- jamuista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäline ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei myy, vaihda tai muutoin siirrä eikämyöskään luovuta säännönmukaisesti asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille,lukuun ottamatta Suomen viranomaisten lakiin perustuvia vaateita tairekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella kolmansille tahoille, pois lukienkuitenkin lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi tai oikeutetun edunperusteella tapahtuva henkilötietojen käsittely.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueenulkopuolelle. Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseenpäätöksentekoon.

8. Tietojen säilyttämisen periaatteet

Asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmärekisteritietojasäilytetään niin kauan, kuin rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja rekisterinpitäjän liiketoiminnallinen intressi sitä vaativat.

Viranomaisia koskevilta osin kaikkia edellä kuvattujatietoja säilytetään vähintään laissa vaadittu vähimmäisaika.

9. Tietojen poistaminen ja tarkastaminen, rekisteröidynoikeudet

Rekisteriin merkittyihin tietoihin on asianosaisella oikeustutustua sekä tarkastaa niitä henkilötietolain 26 §:n mukaisesti jatarvittaessa vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tietoja voidaan poistaayrityksen tai henkilön vaatimuksesta tai asiakas- tai toimittajasuhteenloppumisen vuoksi. Tietojen poistamista voivat kuitenkin rajoittaaviranomaisvaateet tietojen säilyttämisvelvollisuudesta.

Rekisteröidyn oikeudet:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä,käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja jos käsitellään, oikeus saadakopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevatepätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myösoikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavatlisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojenpoistamista, jos

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin,joita varten ne on kerätty; tai
b) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojenkäsittelyä, jos
a) rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden
b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensapoistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiintarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateenlaatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itsetoimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä jakoneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toisellerekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena onoikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Rekisteröidyllä onoikeus saattaa asiansa valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos rekisteröitykatsoo, että tätä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaalainsäädäntöä.
Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna jariittävästi identifioituina tässä tietosuojaselosteessa määritellyllerekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytäätarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjävastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilö- ja muut rekisteriin kerätyt tiedot käsitellään jasäilytetään luottamuksellisina. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussatilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisestikäsiteltävän rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksinja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Käyttäjiä ovatrekisterinpitäjän henkilökunta ja henkilötietojen käsittelijä.

Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietoteknistenyhteistyökumppaneiden tietoverkko ja laitteisto jolla rekisteri sijaitsee, onsuojattu palomuurilla ja muilla tietoteknisesti identiteettiä turvaavillatoimenpiteillä.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tietosuojaselosteemme muutokset viipymättäverkkopalveluumme.

Evästeet

Käytämme kotisivuillamme evästeitä (cookies). Käyttämällä sivustoa Seurashop.fi suostut siihen, että käytämme evästeitä. Mikäli et hyväksy, että käytämme evästeitä tässä tekstissä kuvatulla tavalla, sinun tulee joko määritellä selaimesi asetukset estämään evästeet tai olla käyttämättä seurashop.fi-sivustoa. 

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Eväste mahdollistaa Internet-palveluiden käyttämisen ja evästeiden avulla keräämme tietoja verkkopalveluiden käytöstä, liikenteestä ja tapahtumista. Hyödynnämme tietoja esimerkiksi verkkosivuston kehittämisessä sekä kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun, tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvän mainonnan tuottamiseen.

Evästeiden avulla kerättyjä henkilötietojasi ei tallenneta. Evästeiden avulla sivustolla esitettävän mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä sivustolla esitettävän mainonnan kohdentamisessa käytettäviä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Selaimesi asetukset voivat estää evästeiden käytön tai selain voi ilmoittaa, että verkkosivu sisältää evästeitä. Muuttamalla selaimesi asetuksia saat evästeet käyttöösi tai pois käytöstä.